Znajdź lokal
stefff

Adres:

  • ul. Jazdów 1
  • 00-467 Warszawa
  • POLSKA

Telefon:

  • +48 519 023 023

Steff Cafe Bar

    mam nadzieję, że to mi nie zaszkodzia idź z taką kawą, moja babcia robi lepsząszału nie madobrze, dobrze ale pracujcie nadalszczyt najwyższych doznań na płaszczyźnie zmysłów (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
    Loading...Loading...

Steff Cafe Bar umiej­sco­wiona jest w samym sercu zie­lo­nej War­szawy przy placu na Roz­drożu nie­opo­dal Łazie­nek Kró­lew­skich i CSW.

Kawiar­nia znaj­duje się w enkla­wie Insty­tutu Teatral­nego a sztuką tego miej­sca jest połą­cze­nie muzyki, księ­garni, gale­rii i teatru.W Steff Cafe można zapo­mnieć o zgiełku codzien­nego dnia w uro­czym oto­cze­niu zieleni.

Poranki możesz zacząć, przy świet­nej jako­ści wło­skiej kawie i roga­liku, a ptaki przy­wi­tają Cię śpiewem.

Popo­łu­dnia spę­dzisz sie­dząc w leżaku na zie­lo­nej tra­wie, pod­ja­da­jąc sałatę kanapkę czy popi­ja­jąc tosty bionadą.

Wie­czo­rami napi­jesz się tu odpo­wied­nio wyse­lek­cjo­no­wa­nego wina czy pro­secco. Cie­płe let­nie noce możesz spę­dzić w ogro­dzie przy chil­lo­uto­wych dźwię­kach muzyki i Mojito na świe­żej mię­cie z ogródka.

Zimą podzi­wia­jąc oszro­nione drzewa, w cie­plut­kiej atmos­fe­rze przy bla­sku świec napi­jesz się pysz­nej cze­ko­lady lub aro­ma­tycz­nej natu­ral­nej Her­baty Althaus.

To miej­sce stwo­rzone dla Was.

Godziny otwarcia:

  • pon. - niedz.: 10.00 - 21.00

Brak informacji o atrybutach lokalu

Nadchodzące wydarzenia:

  • brak informacji o wydarzeniach